1 September 2021

Almonte, Ontario

Thank you to photographer, Rik Walton, for this lovely photo.